Nieuws & Nieuwsbrief

Deze pagina bevat de laatste nieuwsbrief en andere informatie

STICHTING SYNAGOGE MIDDELBURG

Comité van aanbeveling:

Drs.K.M.H.Peijs, Oud-Commissaris van de Koningin in Zeeland

Opperrabbijn B.Jacobs, Voorzitter van het Nederlands College voor Rabbinale Zaken

 

Nieuwsbrief november 2015

Geachte mevrouw / geachte heer,

 

Op 7 oktober is Hans Bloemendal, oppervoorzanger van de Amsterdamse Hoofdsynagoge, overleden.  Hans Bloemendal, die internationale bekendheid verwierf als hoogleraar biochemie aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen, was de bekendste chazzan, voorzanger, die Nederland ooit heeft gekend.  Met zijn optreden in het voorjaar van 1988 in de Middelburgse Koorkerk gaf hij het startsein voor de fondswerving voor de restauratie van de synagoge en in 1994, bij de inwijding van de synagoge, leidde hij als voorzanger de eerste synagogale dienst in Middelburg sinds 1942.  Tot op hoge leeftijd trad hij als chazzan op in synagogen en kerken.  Hij werd 92 jaar.  Vorig jaar gaf zijn vrouw nog een lezing voor ons over synagogale muziek.  Wij zijn hem veel dank verschuldigd.

 

Het goede nieuws dat wij u kunnen melden is de vestiging van het Etty Hillesum Onderzoek Centrum (EHOC) te Middelburg per 1 oktober j.l.  Op die datum werden zowel in de Abdij als in de Burgerzaal van het Stadhuis bijeenkomsten gehouden die betrekking hadden op de betekenis van Etty Hillesum, geboren in 1914 in Middelburg en in 1943 in Auschwitz vermoord.  Het EHOC (zie www.ehoc.nl) is gevestigd in het Zeeuws Archief.  Prof.Dr.Klaas Smelik, directeur van het EHOC, zal tijdens de bijeenkomst voor de donateurs een lezing houden getiteld Etty Hillesum, leven en werk.

Julie Benschop, coördinator van het EHOC, zal ingaan op de taak van de vrijwilligers van het EHOC.

Deze bijeenkomst vindt plaats op zondag 29 november, om 15.00 uur in de synagoge, Herenstraat 14, en zal worden opgeluisterd door het Duo Mozaïek, bestaande uit Marieke Brokamp, violiste, en Annemarie Simons, accordeoniste.  U bent van harte welkom !

Daaraan voorafgaande vindt in Simpelhuys & Engelse Kerk, Simpelhuisstraat 12 te Middelburg, een presentatie plaats van het boek Etty Hillesum, thuis in Middelburg, aanvang 13.00  uur, einde 14.30 uur.  U kunt zich voor de boekpresentatie aanmelden via info@ehoc.nl

 

De komende maanden zijn er geen open dagen maar wanneer groepen de synagoge willen bezoeken kan men contact opnemen met de secretaris van de stichting: tel.: 0118-611188 of via  de website van de stichting: www.synagogemiddelburg.nl

 

Op de achterzijde van deze nieuwsbrief vindt u informatie over activiteiten van andere organisaties die u wellicht zullen interesseren zoals van de Joodse Gemeente Zeeland, van het Joods Studiehuis en van de Stichting Vrienden Joods Monument Vlissingen.

 

Ingesloten vindt u een acceptgiro die het overmaken van een gift gemakkelijker maakt.  Uw giften zijn hard nodig voor de noodzakelijke beveiliging van de synagoge.  De stichting is een “Algemeen Nut Beogende Instelling”, ANBI, waardoor uw gift geldt als aftrekbare gift.

Met vriendelijke groeten, namens het bestuur,

 

Aad Vos, secretaris

Kaai 77

4351 AC  Veere                                                                        Bank rek: NL96ABNA0493911677

 

Twee legaten zijn ondergebracht in “Fondsen op Naam” waarvan de opbrengsten  ten goede komen aan de stichting.  Het zijn het Fonds Erven Anne Bliek en het Fonds Erven Tak-Polak.

 

 

Addenda

 

 

Joods Studiehuis

 

Het Joods Studiehuis, een onderdeel van de Joodse Gemeente Zeeland, organiseert dit najaar de volgende lezingen over de Joodse religie.

 

De Torah-Codes en het Wonder van de Geschiedenis.

Spreker:  Rabbijn W.van Dijk.

Locatie:  Synagoge, Herenstraat 14 te Middelburg.

Datum en tijd:  17 november 2015, aanvang 19.00 uur.

 

Torah en Talmoed, waar komt onze wijsheid vandaan en wat zegt dat anno 2015.

Spreker: Opperrabbijn B.Jacobs.

Locatie:  Synagoge, Herenstraat 14 te Middelburg.

Datum en tijd: 30 november 2015, aanvang 19.30 uur.

 

Het Joods Studiehuis vraagt als bijdrage in de onkosten € 5.- per persoon.

 

 

Chanoeka-herdenking

 

Evenals vorige jaren herdenkt de Joodse Gemeente Zeeland ook dit jaar weer de herinwijding van de Tempel van Jeruzalem in het jaar 145 voor de jaartelling.  De Chanoeka-kandelaar wordt aangestoken in de hal van het Stadhuis aan de Markt op zaterdagavond 12 december om 17.30 uur.

U bent daar van harte welkom.

 

 

Stichting Vrienden van het Joods Monument

 

Deze stichting heeft het initiatief genomen een monument op te richten ter herdenking van de Joodse Vlissingers die in de oorlog werden vermoord.  Bijdragen kunnen worden gestort op rek no:  NL36INGB0006931380  t.n.v. Stichting Vrienden Joods Monument Vlissingen.