Nieuws & Nieuwsbrief

Deze pagina bevat de laatste nieuwsbrief en andere informatie

——-

In mei 2014 beginnen wij weer met de open dagen.  De synagoge is dan op donderdagmiddagen van 12.00 uur tot 16.00 uur voor bezoek geopend.

Komt u gerust eens een kijkje nemen.  De open dagen worden ook vermeld in de agenda.

——-

Op 7 januari werd Heleen Pasma benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau wegens haar verdienste als vrijwilliger van de Stichting Synagoge Middelburg en wegens andere activiteiten.  Zij is, naast vrijwilliger in de synagoge, ook docente aan de “Cursus voor Theologische Verdieping te Goes” waar zij de cursisten wegwijs maakt in de Joodse traditie.  De Koninklijke Onderscheiding werd uitgereikt in de synagoge door de burgemeester van Middelburg, Mr.Bergmann.

——-

STICHTING SYNAGOGE MIDDELBURG

Nieuwsbrief no 54

Veere / Middelburg , november 2013

Geachte mevrouw, geachte heer,

Het is deze maand twintig jaar geleden dat een begin werd gemaakt met de restauratie van de synagoge, na een jarenlange periode van fondswerving,  plannen maken en allerlei ambtelijke procedures.  Toen, in november 1993, had niemand kunnen denken dat de synagoge nu, twintig jaar later, intensief als synagoge zou worden gebruikt.  Niet alleen zijn er iedere Sjabbat diensten in de synagoge, ook wordt er aan allerlei belangstellenden voorlichting gegeven over de Joodse traditie en

over het verhaal van deze synagoge, een verhaal van verwoesting en herstel.

Dit jaar kreeg de synagoge een grote onderhoudsbeurt.  De buitenkant en een deel van de binnenkant kregen een schilderbeurt en er werden ook enige reparaties verricht aan het dak en aan een dakgoot.  Wij hopen dat de synagoge er zo weer jaren tegen kan.  Een deel van het benodigde bedrag kon worden betaald door een subsidie  die werd gegeven door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, vroeger Monumentenzorg genoemd. De rest kon worden betaald dankzij bijdragen van de donateurs waarvoor wij u zeer erkentelijk zijn.

NAJAARSLEZING:  Zoals ieder najaar het geval is, wordt ook nu weer een lezing georganiseerd voor de donateurs en andere belangstellenden. De verdwenen Menora” is de titel van het nieuwste boek dat Jan en Sanne Terlouw, vader en dochter, schreven over de tempelschat die in 70 van onze jaartelling door de Romeinen werd buitgemaakt nadat zij de tempel in Jeruzalem hadden verwoest.  De gouden kandelaar die in de tempel had gestaan werd als oorlogsbuit naar Rome meegenomen en een afbeelding van deze Menora, zoals de kandelaar wordt genoemd, is nog altijd te zien in Rome, op de triomfboog van Titus.  Veel is gespeculeerd over de vraag waar dit belangrijke Joodse religieuze erfgoed is gebleven en hierover schreven Jan en Sanne Terlouw een literaire thriller.  Over dit boek zal Sanne Terlouw op zondag 15 december een lezing houden in de synagoge.  De toegang is vrij en de lezing begint om 15.15 uur.

TABERNAKEL MODEL:  Van mevrouw De Lange krijgt de stichting de beschikking over een model van de Tabernakel, dat haar vader in de jaren twintig van de vorige eeuw heel minutieus heeft nagebouwd.  Het ligt in de bedoeling dit model in Zeeland te exposeren tijdens tentoonstellingen, zoals die bij voorbeeld in kerken worden georganiseerd.  Ook hopen wij het tabernakelmodel in scholen te kunnen exposeren.   Zoals u begrijpt zijn wij zeer ingenomen met haar aanbod en u zult er in volgende nieuwsbrieven zeker meer over horen.

CHANOEKA IN MIDDELBURG:  Op zaterdagavond, 30 november om 17.30 uur, wordt in de hal van het stadhuis aan de markt, de grote Chanoekakandelaar door opperrabbijn Jacobs aangestoken.  Chanoeka herinnert ons aan de strijd van de Makkabeeërs die zich verzetten tegen vreemde  overheersers die de Tempel van Jeruzalem hadden ingericht voor afgodendienst.  De Makkabeeërs herstelden de tempeldienst en hebben de Tempel opnieuw ingewijd, 164 jaar voor de jaartelling..  Deze inwijding duurde acht dagen en hierbij voltrok zich het wonder, een klein kruikje kosjere olie bleek voldoende te zijn voor acht dagen.  Daarom heeft de chanoekakandelaar acht lichtjes..

Dit in tegenstelling tot de kandelaar in de Tempel die er zeven heeft.

U bent van harte welkom de hal van het stadhuis.

OPEN DAGEN:  Gedurende de winterperiode zijn er tot en met april 2014 geen open dagen in de synagoge maar de synagoge kan wel door groepen worden bezocht.  Daarvoor graag even contact opnemen met de secretaris van de stichting: tel.: 0118-611188 of via thefoxes@zeelandnet.nl of via de website van de stichting: www.synagogemiddelburg.n

ETTY HILLESUM: Binnenkort, en wel op 15 januari 2014, zal het honderd jaar geleden zijn dat Etty Hillesum werd geboren in Middelburg. Een plaquette aan haar geboortehuis aan het Molenwater  herinnert ons in Middelburg aan deze jonge vrouw die tijdens de oorlog werd vermoord.  Haar enige delict was het feit dat zij Joods was.  Nadat haar  brieven en dagboekaantekeningen na tientallen jaren werden gepubliceerd, groeide Etty, naast Anne Frank, uit tot een icoon van de donkerste episode van de Europese geschiedenis.  Niet alleen in Nederland, ook elders werd haar werk uitgegeven en bestudeerd.  Uit haar persoonlijke geschiedenis en geschriften blijkt een morele kracht die groter was dan de angst voor het kwaad dat haar bedreigde, een kracht die werd gevoed door haar spiritualiteit en haar zoektocht naar God.  In 1943 kwam op brute wijze een einde aan haar leven, een leven dat nog zoveel had kunnen betekenen voor anderen.  Haar naam en haar gedachtegoed verdienen het om in ere gehouden te worden, zeker in Middelburg waar zij werd geboren en haar kinderjaren doorbracht.  Met verschillende instanties in Middelburg is contact gezocht met vraag of men bereid zou zijn, en zo ja hoe, in Middelburg volgend jaar aandacht aan Etty Hillesum te geven.  Er zijn nu nog geen duidelijke plannen maar verwacht mag worden dat u daar volgend jaar meer van hoort.

Ingesloten vindt u een acceptgiro die het overmaken van een gift gemakkelijker maakt.

Onze inkomsten besteden wij aan het onderhoud van de synagoge, niet aan dure en kostbaar uitgevoerde nieuwsbrieven zoals u ziet.  De brieven worden in eigen beheer geprint waardoor de kosten van deze brieven tot een minimum kunnen worden beperkt.  De stichting is door de belastingdienst aangemerkt als een “Algemeen Nut Beogende Instelling”, onder kenmerk 8029.18.402, waardoor uw gift onder bepaalde voorwaarden geldt als aftrekbare gift.

Met vriendelijke groeten, namens het bestuur,

Aad Vos, secretaris

Kaai 77                                                                                         banknr.van de Stichting: 49.39.11.677

4351 AC Veere                                                                           gironr.van de Stichting: 47295

——-

——-