ANBI-gegevens


ANBI-gegevens over 2020

Ingevolge een besluit van de belastingdienst is iedere Algemeen Nut Beogende Instelling(ANBI) verplicht een aantal gegevens op de website te publiceren. Hieronder volgen deze gegevens.

Naam van de stichting: Stichting Synagoge Middelburg.

RISN-nummer: 802918402

KvK-nummer: S 41114181

Contactgegevens:

Mevr. S.Kamermans, secretaris, E-mailadres: info@synagogemiddelburg.nl

Bestuurssamenstelling:                                                                    

Dipl.-Ing.M.Stoetzel, voorzitter                                                                                            Mevr.S.Kamermans, secretaris                                                                            Drs.C.Zuiddam, penningmeester                                                                                        Mevr.I.Hasselaar, bestuurslid                                                                             . Drs.A.Vos, bestuurslid                                                                                                        Mevrouw D.S.Sapiro, bestuurslid                                                                                        Dhr.G.J.C.de Rijke, bestuurslid

 

Beloningsbeleid: De stichting heeft geen betaalde medewerkers.

Doelstelling: Zie samenvatting beleidsplan.

Verslag activiteiten: Zie jaarverslag.

 

Samenvatting beleidsplan van de Stichting Synagoge Middelburg

Doelstelling:

  1. Na restauratie in 1994 werd de belangrijkste doelstelling van de stichting onderhoud en instandhouding van de synagoge zodat deze door de Joodse Gemeente Zeeland kan worden blijven gebruikt voor erediensten en andere activiteiten die specifiek zijn voor een Joodse gemeente.
  2. Het organiseren van culturele activiteiten voor donateurs en andere belangstellenden die betrekking hebben op de Joodse traditie zoals tentoonstellingen, lezingen en miniconcerten.
  3. Het geven van voorlichting over de Joodse godsdienst en traditie aan individuele bezoekers en aan schoolklassen, catechisanten en groepen volwassenen.

Het werven van fondsen en vermogen:

Het werven van fondsen gebeurt door:

  1. Het verzenden van nieuwsbrieven, met acceptgiro-formulieren, naar de donateurs.
  2. De verkoop van boekjes en fotokaarten aan bezoekers en door giften van bezoekers.
  3. Een jaarlijkse bijdrage in de onderhoudskosten door de Joodse Gemeente Zeeland.
  4. Het verkrijgen van legaten.

( Voor bijzondere activiteiten, zoals de uitgave van een boek of een herinneringsplaquette, worden aparte fondsen geworven waarvoor ook verantwoording wordt afgelegd aan de sponsors.  Zo organiseerde de stichting in het kader van het “Jaar van het Religieus Erfgoed” in 2008 een psalmenconcert in de Nieuwe Kerk te Middelburg waarvoor de SCEZ, namens de Provincie Zeeland, als sponsor optrad.  Hiervoor werd een financiële verantwoording overlegd )

Het beheer van fondsen en vermogen:

Het beheer van het vermogen van de stichting gebeurt in overleg met Nederlandse banken en bij Nederlandse banken.  De stichting heeft enkele laagrisico-bankrekeningen.

Eventueel te verkrijgen legaten zullen op apart te beheren rekeningen worden gestort en als “fonds op naam” worden benoemd.

Het ligt in de bedoeling het vermogen van deze aparte rekeningen niet te consumeren maar de rente daarvan te bestemmen voor instandhouding van de synagoge.  Rekening dient te worden gehouden met een afnemend aantal donateurs en het opdrogen van donaties van de donateurs.

——

JAARVERSLAG  OVER  2020

Comité van aanbeveling:                                                                                Opperrabbijn B.Jacobs

Bestuurssamenstelling:                                                                                 Dipl.Ing.M.Stoetzel,voorzittervoorzitter                                                                 Mevrouw S.Kamermans, secretaris                                                                   Drs.C.Zuiddam, penningmeester                                                                                         Drs.A.Vos, bestuurslid                                                                                             Mevrouw I.Hasselaar, bestuurslid                                                                                       Ir.R.J.Gomperts trad in 2020 af als bestuurslid en traden                                                   D.S.Sapiro en                                                                                                                     Dhr.G.J.C.Rijke toe als bestuursleden.                                                        

 

Bestuursvergaderingen: Deze vonden plaats via zoom-meetings.

Zomertentoonstelling: In verband met de Corona-pandemie vonden er geen activiteiten plaats in de synagoge.

Bijeenkomsten met de vrijwilligers:  Op 18 januari werd een lunch met de vrijwilligers georganiseerd.

Nieuwsbrieven aan de donateurs:  De nieuwsbrieven, door middel waarvan de donateurs werden geïnformeerd over de diverse activiteiten, werden verzonden in juni en november.

Open dagen en groepsontvangsten:  

Herdenking Kristallnacht:

 

WINST&VERLIES REKENING 2020

WINST VERLIES
Donaties en giften €      6.231,75
Ontvangen rente €    13.594,93
Diverse ontvangsten €      4.608,90
Ontvangen huur €      3.100,00
Kosten gebouw €  50.774,03
Kosten beveiliging €    1.816,45
Kosten interieur €    1.937,11
Verzekeringspremies €    4.359,51
Kosten gas, water, elektra + belastingen gebouw €    3.052,56
Telefoon en internet €       920,41
Diverse kosten €    7.031,39
Secretariaatskosten €       472,66
Bankkosten €       628,19
TOTAAL €   27.535,58 €  70.992,31
NEGATIEF RESULTAAT €   43.456,73  

Het negatieve resultaat wordt veroorzaakt door de verbouwing van de Mikwe ruimte en de installatie van een nieuwe keuken.

De Stichting heeft uit een erfenis en meerdere legaten een vermogen verworven, “Fondsen op naam”, dat is ondergebracht in enkele deposito’s en spaarrekeningen.  Deze fondsen op naam worden apart geadministreerd.  De renten komen ten goede aan de betaalrekening van de St.Synagoge Middelburg.