ANBI-gegevens


ANBI-gegevens over 2023

Ingevolge een besluit van de belastingdienst is iedere Algemeen Nut Beogende Instelling(ANBI) verplicht een aantal gegevens op de website te publiceren. Hieronder volgen deze gegevens.

Naam van de stichting: Stichting Synagoge Middelburg.

RISN-nummer: 802918402

KvK-nummer: S 41114181

Contactgegevens: info@synagogemiddelburg.nl

Bestuurssamenstelling: om veiligheidsredenen zijn de namen van de bestuursleden verwijderd.

Beloningsbeleid: De stichting heeft geen betaalde medewerkers.

Doelstelling: Zie samenvatting beleidsplan.

Verslag activiteiten: Zie jaarverslag.

 

Samenvatting beleidsplan van de Stichting Synagoge Middelburg

Doelstelling:

  1. Na restauratie in 1994 werd de belangrijkste doelstelling van de stichting onderhoud en instandhouding van de synagoge zodat deze door de Joodse Gemeente Zeeland kan worden blijven gebruikt voor erediensten en andere activiteiten die specifiek zijn voor een Joodse gemeente.
  2. Het organiseren van culturele activiteiten voor donateurs en andere belangstellenden die betrekking hebben op de Joodse traditie zoals tentoonstellingen, lezingen en miniconcerten.
  3. Het geven van voorlichting over de Joodse godsdienst en traditie aan individuele bezoekers en aan schoolklassen, catechisanten en groepen volwassenen.

Het werven van fondsen en vermogen:

Het werven van fondsen gebeurt door:

  1. Het verzenden van nieuwsbrieven, met acceptgiro-formulieren, naar de donateurs.
  2. De verkoop van boekjes en fotokaarten aan bezoekers en door giften van bezoekers.
  3. Een jaarlijkse bijdrage in de onderhoudskosten door de Joodse Gemeente Zeeland.
  4. Het verkrijgen van legaten.

( Voor bijzondere activiteiten, zoals de uitgave van een boek of een herinneringsplaquette, worden aparte fondsen geworven waarvoor ook verantwoording wordt afgelegd aan de sponsors.  Zo organiseerde de stichting in het kader van het “Jaar van het Religieus Erfgoed” in 2008 een psalmenconcert in de Nieuwe Kerk te Middelburg waarvoor de SCEZ, namens de Provincie Zeeland, als sponsor optrad.  Hiervoor werd een financiële verantwoording overlegd )

Het beheer van fondsen en vermogen:

Het beheer van het vermogen van de stichting gebeurt in overleg met Nederlandse banken en bij Nederlandse banken.  De stichting heeft enkele laagrisico-bankrekeningen.

Eventueel te verkrijgen legaten zullen op apart te beheren rekeningen worden gestort en als “fonds op naam” worden benoemd.

Het ligt in de bedoeling het vermogen van deze aparte rekeningen niet te consumeren maar de rente daarvan te bestemmen voor instandhouding van de synagoge.  Rekening dient te worden gehouden met een afnemend aantal donateurs en het opdrogen van donaties van de donateurs.

——

SSM jaarrekening 2023