ANBI-gegevens


ANBI-gegevens over 2019

Ingevolge een besluit van de belastingdienst is iedere Algemeen Nut Beogende Instelling(ANBI) verplicht een aantal gegevens op de website te publiceren. Hieronder volgen deze gegevens.

Naam van de stichting: Stichting Synagoge Middelburg.

RISN-nummer: 802918402

KvK-nummer: S 41114181

Contactgegevens:

Mevr. S.Kamermans, secretaris, E-mailadres: info@synagogemiddelburg.nl

Bestuurssamenstelling:                                                                    

Dipl.-Ing.M.Stoetzel, voorzitter                                                                                            Mevr.S.Kamermans, secretaris                                                                            Drs.C.Zuiddam, penningmeester                                                                                        Ir. R.J.Gomperts, bestuurslid                                                                                  Mevr.I.Hasselaar, bestuurslid                                                                              Drs.A.Vos, bestuurslid

Beloningsbeleid: De stichting heeft geen betaalde medewerkers.

Doelstelling: Zie samenvatting beleidsplan.

Verslag activiteiten: Zie jaarverslag.

 

Samenvatting beleidsplan van de Stichting Synagoge Middelburg

Doelstelling:

  1. Na restauratie in 1994 werd de belangrijkste doelstelling van de stichting onderhoud en instandhouding van de synagoge zodat deze door de Joodse Gemeente Zeeland kan worden blijven gebruikt voor erediensten en andere activiteiten die specifiek zijn voor een Joodse gemeente.
  2. Het organiseren van culturele activiteiten voor donateurs en andere belangstellenden die betrekking hebben op de Joodse traditie zoals tentoonstellingen, lezingen en miniconcerten.
  3. Het geven van voorlichting over de Joodse godsdienst en traditie aan individuele bezoekers en aan schoolklassen, catechisanten en groepen volwassenen.

Het werven van fondsen en vermogen:

Het werven van fondsen gebeurt door:

  1. Het verzenden van nieuwsbrieven, met acceptgiro-formulieren, naar de donateurs.
  2. De verkoop van boekjes en fotokaarten aan bezoekers en door giften van bezoekers.
  3. Een jaarlijkse bijdrage in de onderhoudskosten door de Joodse Gemeente Zeeland.
  4. Het verkrijgen van legaten.

( Voor bijzondere activiteiten, zoals de uitgave van een boek of een herinneringsplaquette, worden aparte fondsen geworven waarvoor ook verantwoording wordt afgelegd aan de sponsors.  Zo organiseerde de stichting in het kader van het “Jaar van het Religieus Erfgoed” in 2008 een psalmenconcert in de Nieuwe Kerk te Middelburg waarvoor de SCEZ, namens de Provincie Zeeland, als sponsor optrad.  Hiervoor werd een financiële verantwoording overlegd )

Het beheer van fondsen en vermogen:

Het beheer van het vermogen van de stichting gebeurt in overleg met Nederlandse banken en bij Nederlandse banken.  De stichting heeft enkele laagrisico-bankrekeningen.

Eventueel te verkrijgen legaten zullen op apart te beheren rekeningen worden gestort en als “fonds op naam” worden benoemd.

Het ligt in de bedoeling het vermogen van deze aparte rekeningen niet te consumeren maar de rente daarvan te bestemmen voor instandhouding van de synagoge.  Rekening dient te worden gehouden met een afnemend aantal donateurs en het opdrogen van donaties van de donateurs.

——

JAARVERSLAG  OVER  2019

Comité van aanbeveling:                                                                                Opperrabbijn B.Jacobs

Bestuurssamenstelling:                                                                                 Dipl.Ing.M.Stoetzel,voorzittervoorzitter                                                                 Mevrouw S.Kamermans, secretaris                                                                   Drs.C.Zuiddam, penningmeester                                                                                         Ir. R.J.Gomperts, bestuurslid                                                                                         Drs.A.Vos, bestuurslid                                                                                             Mevrouw I.Hasselaar, bestuurslid

Bestuursvergaderingen:                                                                                                  Deze vonden plaats op 15 januari, 12 maart, 23 april, 5 juni, 8 juli, 2 september,              3 oktober, 11 november en 23 december.

Zomertentoonstelling: Van 4 juli tot 7 augustus exposeerde Axel Veenendaal zijn werk in de synagoge, in de Wandelkerk en in Galerie de Osseberg.

Bijeenkomsten met de vrijwilligers:  Op 18 januari werd een lunch met de vrijwilligers georganiseerd.

Nieuwsbrieven aan de donateurs:  De nieuwsbrieven, door middel waarvan de donateurs werden geïnformeerd over de diverse activiteiten, werden verzonden in juni en november.

Open dagen en groepsontvangsten:  Vanaf begin juni tot half september was de synagoge iedere donderdagmiddag geopend voor bezoekers.  Tijdens de tentoonstelling ook op de woensdagmiddagen.  Zoals ook voorafgaande jaren het geval was, werden ook in 20190vele groepen scholieren, catechisanten en andere groepen ontvangen.  Deze activiteiten kunnen alleen plaatsvinden dankzij de belangeloze inzet van enthousiaste vrijwilligers.

Herdenking Kristallnacht:  Op 11 november werd in de synagoge, in samenwerking met de JGZ en het EHOC de Kristallnacht herdacht.

Op 28 november vond de derde Etty Hillesumlezing plaats in de Burgerzaal van het Stadhuis.  Spreker was dhr.R Naftaniél. De St. Synagoge Middelburg verleende medewerking aan deze bijeenkomst.

 

 

Jaarrekening over 2019

 

WINST&VERLIES REKENING 2019

WINST VERLIES
Donaties en giften €     8.516,37
Ontvangen rente €   10.359,74
Diverse ontvangsten €     6.113,45
Ontvangen huur €     3.380,00
Kosten gebouw €     5.136,33
Kosten beveiliging €     1.214,52
Kosten interieur €     1.713,06
Verzekeringspremies €     3.434,53
Kosten gas, water, electra + belastingen gebouw €     3.235,16
Telefoon en internet €        803,98
Diverse kosten €     3.815,99
Secretariaatskosten €     1.240,60
Bankkosten €        570,36
Overige kosten en betaalde declaraties €     2.087,94
TOTAAL €   28.369,56 €   23.252,47
POSITIEF RESULTAAT   €     5.117,09

 

De Stichting heeft uit een erfenis en meerdere legaten een vermogen verworven, “Fondsen op naam”, dat is ondergebracht in enkele deposito’s en spaarrekeningen.  Deze fondsen op naam worden apart geadministreerd.  De renten komen ten goede aan de betaalrekening van de St.Synagoge Middelburg.