ANBI-gegevens

ANBI-gegevens 31 december 2016

Ingevolge een besluit van de belastingdienst is iedere Algemeen Nut Beogende Instelling(ANBI) verplicht een aantal gegevens op de website te publiceren. Hieronder volgen deze gegevens.

Naam van de stichting: Stichting Synagoge Middelburg.

RISN-nummer: 802918402

KvK-nummer: S 41114181

Contactgegevens:

A.Vos,secretaris tel.no: 0118 611188.  E-mailadres: thefoxes@zeelandnet.nl

Bestuurssamenstelling:                                                                    

Ir.R.J.Gomperts,voorzitter

Drs.A.Vos,secretaris

Drs.D.E.Vos,penningmeester

Majoor Dr.A.J.Plaisier,lid

Dipl.-Ing.M.Stoetzel,lid

Beloningsbeleid: De stichting heeft geen betaalde medewerkers.

Doelstelling: Zie samenvatting beleidsplan.

Verslag activiteiten: Zie jaarverslag.

Samenvatting beleidsplan van de Stichting Synagoge Middelburg

Doelstelling:

  1. Na restauratie in 1994 werd de belangrijkste doelstelling van de stichting onderhoud en instandhouding van de synagoge zodat deze door de Joodse Gemeente Zeeland kan worden blijven gebruikt voor erediensten en andere activiteiten die specifiek zijn voor een Joodse gemeente.
  2. Het organiseren van culturele activiteiten voor donateurs en andere belangstellenden die betrekking hebben op de Joodse traditie zoals tentoonstellingen, lezingen en miniconcerten.
  3. Het geven van voorlichting over de Joodse godsdienst en traditie aan individuele bezoekers en aan schoolklassen, catechisanten en groepen volwassenen.

Het werven van fondsen en vermogen:

Het werven van fondsen gebeurt door:

  1. Het verzenden van nieuwsbrieven, met acceptgiro-formulieren, naar de donateurs.
  2. De verkoop van boekjes en fotokaarten aan bezoekers en door giften van bezoekers.
  3. Een jaarlijkse bijdrage in de onderhoudskosten door de Joodse Gemeente Zeeland.
  4. Het verkrijgen van legaten.

( Voor bijzondere activiteiten, zoals de uitgave van een boek of een herinneringsplaquette, worden aparte fondsen geworven waarvoor ook verantwoording wordt afgelegd aan de sponsors.  Zo organiseerde de stichting in het kader van het “Jaar van het Religieus Erfgoed” in 2008 een psalmenconcert in de Nieuwe Kerk te Middelburg waarvoor de SCEZ, namens de Provincie Zeeland, als sponsor optrad.  Hiervoor werd een financiële verantwoording overlegd )

Het beheer van fondsen en vermogen:

Het beheer van het vermogen van de stichting gebeurt in overleg met Nederlandse banken en bij Nederlandse banken.  De stichting heeft enkele laagrisico-bankrekeningen.

Eventueel te verkrijgen legaten zullen op apartete beheren rekeningen worden gestort en als “fonds op naam” worden benoemd.

Het ligt in de bedoeling het vermogen van deze aparte rekeningen niet te consumeren maar de rente daarvan te bestemmen voor instandhouding van de synagoge.  Rekening dient te worden gehouden met een afnemend aantal donateurs en het opdrogen van donaties van de donateurs.

 

STICHTING  SYNAGOGE  MIDDELBURG

JAARVERSLAG  OVER  2016

Comité van aanbeveling                                                                  

Mevrouw Drs.K.M.H.Peijs,Oud-Commissaris van de Koningin in Zeeland.

Opperrabbijn J.S.Jacobs (ook wel bekend als Binyomin Jacobs),Opperrabbijn van het IPOR.

Bestuurssamenstelling:                                                                     Ir.R.J.Gomperts,voorzitter.

Drs.A.Vos,secretaris

Drs.D.E.Vos,penningmeester.

Majoor Dr.A.J.Plaisier,bestuurslid.

Dipl.-Ing.M.Stoetzel,bestuurslid.

In 2016 trad dhr.M.Stoetzel toe tot het stichtingsbestuur.

Bestuursvergaderingen:  Deze vonden plaats op 31 mei en op 8 augustus.

Contacten met de Joodse Gemeente Zeeland (JGZ):  Er vond op 17 januari  een bijeenkomst plaats met het JGZ-bestuur en met Opperrabbijn Jacobs te Antwerpen.  Er zijn ook goede informele contacten.

Bijeenkomsten met de vrijwilligers:  Ter voorbereiding op de zomertentoonstelling vond op 6 juli een bijeenkomst plaats met de vrijwilligers.

Nieuwsbrieven aan de donateurs:  De nieuwsbrieven, door middel waarvan de donateurs werden geïnformeerd over de diverse activiteiten, werden verzonden in mei en oktober.   Het aantal donateurs bedraagt ca 285.

Culturele activiteiten:   Tijdens de zomertentoonstelling in synagoge, Wandelkerk en in Galerie De Osseberg werd  het werk geëxposeerd van de schilder Arcadi Natanov.     De expositie werd geopend op 7 juli en duurde tot en met 4 augustus.

Open dagen en groepsontvangsten:  Vanaf begin juni tot half september was de synagoge iedere donderdagmiddag geopend voor bezoekers.  Tijdens de tentoonstelling ook op dinsdag- en woensdagmiddagen.  Zoals ook voorafgaande jaren het geval was, werden ook in 2016 vele groepen scholieren, catechisanten en andere groepen ontvangen.  Deze activiteiten kunnen alleen plaatsvinden dankzij de belangeloze inzet van enthousiaste vrijwilligers.

A.Vos, secretaris

Veere/Middelburg, juni 2017

 

Korte samenvatting financieel verslag 2016

Inkomsten

Giften en donaties: 8.723,14

Renten: 8.270,02

Bijdrage JGZ: 6.187,73

RCE (Brim): 2.750,00

Maror subsidie: 667,00

Restituties: 360,00

Kleine kas: 595,00

Legaten: 15.000,00

______

Totaal inkomsten: 42.552,89

 

Uitgaven:

Beheer en onderhoud: 8414,23

Energie: 2662,23

Huur opslagruimte: 555,60

Beveiliging: 2406,56

Verzekeringen: 3852,80

Diverse bijdragen: 2350,00

Declaraties: 1335,00

Bankkosten 221,99

Bestuurskosten: 250,25

Lezingen: 370,00

Ict: 339,98

Diversen secretariaat: 232,79

Totaal onkosten: 22.991,43

                                                            —–