ANBI-gegevens

ANBI-gegevens 31 december 2017

Ingevolge een besluit van de belastingdienst is iedere Algemeen Nut Beogende Instelling(ANBI) verplicht een aantal gegevens op de website te publiceren. Hieronder volgen deze gegevens.

Naam van de stichting: Stichting Synagoge Middelburg.

RISN-nummer: 802918402

KvK-nummer: S 41114181

Contactgegevens:

A.Vos,secretaris tel.no: 0118 611188.  E-mailadres: thefoxes@zeelandnet.nl

Bestuurssamenstelling:                                                                    

Ir.R.J.Gomperts, voorzitter

Drs.A.Vos, secretaris

Drs.D.E.Vos, penningmeester

Sira Kamermans, bestuurslid

Dipl.-Ing.M.Stoetzel, bestuurslid

Beloningsbeleid: De stichting heeft geen betaalde medewerkers.

Doelstelling: Zie samenvatting beleidsplan.

Verslag activiteiten: Zie jaarverslag.

Samenvatting beleidsplan van de Stichting Synagoge Middelburg

Doelstelling:

  1. Na restauratie in 1994 werd de belangrijkste doelstelling van de stichting onderhoud en instandhouding van de synagoge zodat deze door de Joodse Gemeente Zeeland kan worden blijven gebruikt voor erediensten en andere activiteiten die specifiek zijn voor een Joodse gemeente.
  2. Het organiseren van culturele activiteiten voor donateurs en andere belangstellenden die betrekking hebben op de Joodse traditie zoals tentoonstellingen, lezingen en miniconcerten.
  3. Het geven van voorlichting over de Joodse godsdienst en traditie aan individuele bezoekers en aan schoolklassen, catechisanten en groepen volwassenen.

Het werven van fondsen en vermogen:

Het werven van fondsen gebeurt door:

  1. Het verzenden van nieuwsbrieven, met acceptgiro-formulieren, naar de donateurs.
  2. De verkoop van boekjes en fotokaarten aan bezoekers en door giften van bezoekers.
  3. Een jaarlijkse bijdrage in de onderhoudskosten door de Joodse Gemeente Zeeland.
  4. Het verkrijgen van legaten.

( Voor bijzondere activiteiten, zoals de uitgave van een boek of een herinneringsplaquette, worden aparte fondsen geworven waarvoor ook verantwoording wordt afgelegd aan de sponsors.  Zo organiseerde de stichting in het kader van het “Jaar van het Religieus Erfgoed” in 2008 een psalmenconcert in de Nieuwe Kerk te Middelburg waarvoor de SCEZ, namens de Provincie Zeeland, als sponsor optrad.  Hiervoor werd een financiële verantwoording overlegd )

Het beheer van fondsen en vermogen:

Het beheer van het vermogen van de stichting gebeurt in overleg met Nederlandse banken en bij Nederlandse banken.  De stichting heeft enkele laagrisico-bankrekeningen.

Eventueel te verkrijgen legaten zullen op apart te beheren rekeningen worden gestort en als “fonds op naam” worden benoemd.

Het ligt in de bedoeling het vermogen van deze aparte rekeningen niet te consumeren maar de rente daarvan te bestemmen voor instandhouding van de synagoge.  Rekening dient te worden gehouden met een afnemend aantal donateurs en het opdrogen van donaties van de donateurs.

 

——

 

STICHTING  SYNAGOGE  MIDDELBURG

FINANCIEEL  JAARVERSLAG  OVER  2017

 ABN Bestuursrekening

 Inkomsten:

Donaties en giften: 7.751,41                                                                                      Kleine kas: 1.622,15                                                                                                Renten: 5.850,00                                                                                                              Brimsubsidie: 2.750,00                                                                                      Restituties: 1.772,00                                                                                                          Huur JGZ: 2.500,00                                                                                                        Bijdrage JGZ beveiliging: 5.852,01                                                                                  Correctie: 26,04

Totaal:                                                     28.124,46

Uitgaven:

Beheer en onderhoud gebouw: 7.110,76                                                                            Installatie en onkosten beveiliging: 12.364,15                                                                    Onkosten interieur: 2.536,44                                                                                              Verzekeringen: 2.764,94                                                                                              Gas, electra etc etc: 2.807,42                                                                                            KPN: 474,36                                                                                                                        Electra: 1.425,81                                                                                              Secretariaat: 838,68                                                                                              Bankkosten: 189,63                                                                                                            Declaraties en andere onkosten: 966,95                                                                    Aanschaf boeken: 500,00                                                                                      Afdracht St.B&B: 250,00

Totaal:                                                        32.229,14

Saldo per 1 / 1 2017: 29.369,02                                                                        Inkomsten: 28.124,46                                                                                            Uitgaven: 32.229,14                                                                                                   Saldo per 31 / 12/ 2017: 25.291.34

Andere rekeningen

ING  Saldo 1 / 1 2017: 1.059,66                                                                                  Saldo 31 / 12 2017: 859,62

ABN Vermogenspaarrekening

Saldo 1 / 1/ 2017: 104,75                                                                                                  Saldo 31 / 12 2017: 105,53

ABN Kwartaalsparen

Saldo 1 / 1 / 2017: 31.030,95                                                                                        Saldo 31 / 12 / 2017: 31.105,20

______________________________________________________________________

 

STICHTING  SYNAGOGE  MIDDELBURG

JAARVERSLAG  OVER  2017

Comité van aanbeveling:                                                                                                                                 

Opperrabbijn J.S.Jacobs (ook bekend als Binyomin Jacobs), Opperrabbijn van het IPOR.

Bestuurssamenstelling:                                                                                                    Ir.R.J.Gomperts, voorzitter.

Drs.A.Vos,secretaris.                                                                                                          Drs.D.E.Vos,penningmeester.                                                                                            Dipl.Ing.M.Stoetzel, bestuurslid.                                                                                          Eind 2017 trad mevrouw S.Kamermans toe tot het stichtingsbestuur.Begin januari trad A.J.Plaisier af als bestuurslid.

Bestuursvergaderingen:  Deze vonden plaats op 25 april en op 19 september.

Contacten met de Joodse Gemeente Zeeland (JGZ):  Er vond op 23 november een bijeenkomst plaats met het JGZ-bestuur en met Opperrabbijn Jacobs te Antwerpen.    Er zijn ook goede informele contacten.

Bijeenkomsten met de vrijwilligers:  Op 7 maart werd een lunch met de vrijwilligers georganiseerd.  Ter voorbereiding op de zomertentoonstelling vond ook op 6 juli een bijeenkomst plaats met de vrijwilligers.

Bezoek van de ambassadeur van Israël:  Op 11 mei bracht de ambassadeur van Israël een bezoek aan de synagoge.

Nieuwsbrieven aan de donateurs:  De nieuwsbrieven, door middel waarvan de donateurs werden geïnformeerd over de diverse activiteiten, werden verzonden in juni en november.  Het aantal donateurs bedraagt ca 285.

Culturele activiteiten:   Tijdens de zomertentoonstelling in synagoge en in Galerie De Osseberg werd  het werk geëxposeerd van de schilder Henk Pietersma.  De Wandelkerk was deze zomer niet beschikbaar voor de tentoonstelling in verband met andere activiteiten.  De expositie werd geopend op 6 juli en duurde tot en met 3 augustus.                                                                                                                        Op 21 juni gaf Jacob Kaaks een lezing voor de donateurs over het boek “Job en de god van Babylon”. Op 10 december werd in de synagoge, in samenwerking met de JGZ, de film vertoond over de familie Hofman, uitbaters van restaurant Hoffy’s te Antwerpen.      De donateurs werden uitgenodigd voor de Chanoekaviering in de hal van het Stadhuis.

Open dagen en groepsontvangsten:  Vanaf begin juni tot half september was de synagoge iedere donderdagmiddag geopend voor bezoekers.  Tijdens de tentoonstelling ook op dinsdag- en woensdagmiddagen.  Zoals ook voorafgaande jaren het geval was, werden ook in 2016 vele groepen scholieren, catechisanten en andere groepen ontvangen.  Deze activiteiten kunnen alleen plaatsvinden dankzij de belangeloze inzet van enthousiaste vrijwilligers.

Kennismaking met Sira kamermans:  Op 10 oktober heeft het bestuur kennis gemaakt met Sira Kamermans, beoogd nieuw bestuurslidNa een kennismakingsperiode is Sira Kamermans tot het bestuur toegetreden.      

Herdenking Kristallnacht:  Op 9 november werd in de synagoge, in samenwerking met de JGZ en het EHOC de Kristallnacht herdacht.

Financiën:  De St.SM werd mede-erfgenaam van de nalatenschap van H.Cosijn.  Wel geldt een “langst-levende” clausule.

Beveiliging:  Dit kalenderjaar werden de maatregelen voor de beveiliging van de synagoge afgerond.

Parochot: De beide parochot zijn weer teruggeven aan het Joods Historisch Museum omdat de klimaatregeling in de synagoge niet goed is.

A.Vos, secretaris